Orientering i felt

Orientering i felt krever fremfor alt evnen til å bruke et kart og et kompass. De brukes til å tegne kortest, og samtidig den tryggeste veien i variert terreng. Det er umulig å definere veier så presist på land, som til sjøs. Der kan du sette en enkel kurs, fordi bare vinden, tidevann og strandendringer gjør justeringer. Bevegelseshastigheten på land avhenger av mange faktorer – topografi, type underlag. ^ klima, nåværende vær. Orientering i feltet krever stadige endringer i den valgte banen, unngå hindringer, og husk det, å alltid komme på sporet igjen.

Dyrevandringer – Mange trekkfugler har en hard kablet følelse av orientering, som gjør at de kan gå tilbake til de samme avlssidene hvert år, til og med fra hele verden.

KARTORIENTERING

Orienter kartet før du reiser, det vil si bruke kompasset til å sette det slik, at retningene som er angitt på den sammenfaller med de tilsvarende retningene i feltet. Da vil du kunne beregne azimut, som viser retningen til destinasjonen din. I tillegg må du måle avstanden til sluttpunktet ved hjelp av kompassskalaen eller kartskalaen. Etter at du har valgt azimut og satt av, sjekk de ofte passerte objektene med de som er merket på kartet.

1 For å finne azimut, definere retningen, hvor du skal dra, for å nå punkt B fra punkt A., plasser kompasset på kartet mellom A og B, med en pil som peker mot B.. Les avstanden mellom de to punktene på skalaen på kanten av kompasset og sammenlign den med skalaen på kartet.

2 Uten å flytte kompasset må du vri på hjulet i midten så, at de parallelle linjene som markerer nord-sør-aksen sammenfaller med linjene i det topografiske rutenettet på kartet. Rød pil på skiven, peker nordover, det skal vises nord på kartet. På denne måten setter vi azimut på kompasset, det vil si vinkelen mellom A til B-retning og Magnetisk Nord.

3 Vi roterer kartet med kompasset til øyeblikket, når pilen på skiven retter seg mot magnetnålen og peker mot nord. Pilen på slutten av kompasset viser retningen, i hvilket punkt B ligger i feltet.

4 Du kan nå, holder kompasset i hånden, gå i retning av pilen. Bare vær forsiktig, at pilen på skiven peker i samme retning som magnetnålen. Du vil da hele tiden følge den valgte azimut.